OBCHODNÍ PODMÍNKY.

platné od 15. února 2021
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Mark Desart (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání focení

 • objednat služby lze pouze e-mailem na info@markdesart.com
 • SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a úhradou domluvené ceny za objednané služby
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

 

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti

 

Zrušení rezervace a storno

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a to nejpozději 48h předem
 • v případě zrušení termínu v rozmezí 24-48 hod je účtován storno poplatek ve výši 50% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • v případě zrušení 24 hod před domluveným termínem je účtován poplatek ve výši 100% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • fotograf může storno klientovi neúčtovat pouze ze závažných a podložených důvodů

 

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů
CENA SLUŽEB

Cena služeb

 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách www.markdesart.com

 

Splatnost

 • cena za domluvenou zakázku je splatná vždy předem a to v okamžiku rezervace termínu
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena předem ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
PROCES

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru

 

Ateliérové focení

 • toto fotografování je  vyhrazeno pouze pro focení portrétů, rodinné fotografie, pro páry nebo menších skupin, produktových fotografií, pro které je ateliér uzpůsoben

 

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Prahu, k ceně zvoleného foto balíčku účtuje cestovné 7,- / km – počítáno pro jednu cestu tam z místa sídla firmy
 • u svatebního fotografování se cestovné do 25 km od Prahy nepočítá, poté se účtuje 7,- / km – počítáno pro cestu tam z místa sídla firmy

 

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
 • do 7 kalendářních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a to k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit
 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět, v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 14 dnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)
 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)
 • 30 dnů po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy
DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta

 • doba dodání fotografií je 14 kalendářních dnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě

 

Vyhrazuje se prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru 10 a více kusů fotografií nad rámec zvoleného balíčku
 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 7 dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo včasné zpracování zakázky
 • finální upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 1-3 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 měsíc prodloužit
 • do 14 kalendářních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 10 fotografií

 

Předání

 • hotová zakázka se doručí klientovi v elektronické podobě prostřednictvím markdesart.pixieset.com a přístupy budou zaslány emailem
 • přístup k archivu má klient po dobu 30 dnů od odeslání hotové zakázky
 • tištěné fotografie doručí Zásilkovna, PPL, DPD nebo Česká Pošta
 • osobní předání není možné
ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v předem domluveném poměru stran, nebo ve standardu 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE SE NEPOSKYTUJÍ

 

Retouching

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky apod.
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem přikoupit podle ceníku
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

 

Tisk a reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci

 

Archivace

 • všechny neupravené fotografie (.raw formáty) se archivují po dobu 30 dnů od odevzdání zakázky, poté se data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (.jpg formáty) se archivují po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím markdesart.pixieset.com
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese

AUTORSKÁ PRÁVA

Fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Nejedná-li se o komerční fotografie