OBCHODNÍ PODMÍNKY.

platné od 15. února 2021
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Mark Desart (dále jen „Zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy Objednatel dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání

 • objednat služby lze pouze e-mailem na adresu info@markdesart.com
 • SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení Objednatelem i Zhotovitelem a úhradou domluvené ceny za objednané služby
 • objednávkou Objednatel stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a stylem, s kterým Zhotovitel pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
 

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti
 

Zrušení rezervace a storno

 • pokud se na domluvený termín Objednatel nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem Zhotoviteli tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a to nejpozději 48h předem
 • v případě zrušení termínu v rozmezí 24-48 hod je účtován storno poplatek ve výši 50% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • v případě zrušení 24 hod před domluveným termínem je účtován poplatek ve výši 100% domluvené ceny zakázky popřípadě ceny zakoupeného kupónu
 • Zhotovitel může storno Objednateli neúčtovat pouze ze závažných a podložených důvodů
 

Náhradní termín

 • Objednatel bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů
CENA SLUŽEB

Cena služeb

 •  cena konkrétních služeb a informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedeno na webových stránkách www.markdesart.com
 

Splatnost

 • cena za domluvenou zakázku je splatná vždy předem a to v okamžiku rezervace termínu
 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena předem ještě před jejich zpracováním
 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si Zhotovitel právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
PROCES

Realizace focení

 • všechny druhy balíčků probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu a místa Objednatelem 
 
PŘIPOMÍNKY
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu Zhotovitele jako autora daného Díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví Zhotovitele a určeny výhradně pro komunikování výsledku)
 • zaslané náhledy není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro připomínkování Objednatele pro Zhotovitele
 • 30 dnů po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy
DODÁNÍ

Dodací lhůta

 • doba dodání Díla je 1-3 měsíce od data realizace. Přesný termín je předem domluvený ve smlouvě .
 

Vyhrazuje se prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • pokud Zhotovitel obdrží připomínky po lhůtě 7 dnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání
 • pokud klient ví, že bude Dílo potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo včasné zpracování zakázky
 • odevzdané Dílo neobsahuje branding Zhotovitele 

 

Předání

 • hotové Dílo se doručí Objednateli v elektronické podobě prostřednictvím digitální knihovny a přístupy budou zaslány e-mailem
 • přístup k archivu má klient po dobu 30 dnů od odeslání hotové zakázky
 • tištěné fotografie doručí Zásilkovna, PPL, DPD nebo Česká Pošta
 • osobní předání není možné
ZPRACOVÁNÍ

Formát

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v předem domluveném poměru stran, nebo ve standardu 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) na vyžádání i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE SE NEPOSKYTUJÍ
 • Video se dodává ve formátu a kvalitě podle požadavků specifikovaných ve smlouvě
 

Retouching

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky apod.
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetování u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě se Zhotovitelem přikoupit podle ceníku
 

Tisk a reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • nespokojenost a nesouhlas se stylem a autorským pojetím Zhotovitele není důvodem k reklamaci
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci
 

Archivace

 • všechny neupravené fotografie (.raw formáty) a video záběry se archivují po dobu 30 dnů od odevzdání zakázky, poté se data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR)
 • pokud chce Objednatel Dílo reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané Dílo se archivuje po dobu jednoho roku
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zveřejněné fotografie a videa v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si Objednatel souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese

AUTORSKÁ PRÁVA

Dílo je předmětem autorského práva a majetkem Zhotovitele a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Nejedná-li se o komerční fotografie